Arvometsä laatii ekologisen hoitosuunnitelman Nurmeksen kaupungin omistamille taajamametsille ja puistoalueille

Nurmeksen kaupunki on valinnut omistamiensa taajamametsien sekä puistoalueiden ekologisen hoitosuunnitelman laatijaksi Metsäpalvelu Arvometsän. Suunnitelman laatiminen aloitetaan kuluvana keväänä alueiden hoitoa ohjaavien hoitoluokkien määrittelemisellä yhdessä tilaajan kanssa. Kesän aikana alueiden nykytilanne kartoitetaan maastossa, ja samalla muotoillaan alueita koskevat, yksityiskohtaisemmat hoito-ohjeet. Hoitosuunnitelman toimenpiteet ja toimimatta jättämiset tehdään erityisesti ekologinen näkökulma huomioiden.

Osallistumisen kautta kerätään asukastietoja, joita myös hyödynnetään suunnitelman laadinnassa ja muutoksissa. Suunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Nurmeksen kaupunki on mukana Ympäristöministeriön rahoittamassa Kestävä kaupunki-ohjelmassa ja hankkeen kokeiluna kehitetään kuntalaisten osallistumista tämän hoitosuunnitelman laadinnan yhteydessä. Kokeilusta saatuja oppeja voidaan jatkossa hyödyntää muissakin hankkeissa asukkaiden osallistumisen parantamiseksi.

Nayttokuva-2021-09-01-111800-1024x655.jpg
Kuva: Arvometsä

Nurmeksen kaupunki näkee Metsäpalvelu Arvometsä Oy:n toimesta tehtävän taajama-alueiden metsien ja puistojen ekologisen hoitosuunnitelman erittäin tärkeänä osana viihtyisän asumisympäristön luonnon monimuotoisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä.

Työn suorittamisesta vastaa Arvometsän Pohjois-Karjalan metsänhoitaja Joni Sisso

Nurmeksen puolesta asiaa hoitaa kuntatekniikan päällikkö Olli Kakkinen