Arvometsän tarina

Ahtaista rakenteista oivaltavaan ja taloudellisesti tuottavaan metsänhoitoon

Arvometsä syntyi yhden metsänomistajan tiedonhalusta, sinnikkyydestä sekä tahdosta vaalia metsiemme monimuotoisuutta jatkuvan kasvatuksen keinoin.

Metsänomistaja Timo Kujala syventyi 2000-luvun alkupuolella metsänhoidon palvelurakenteeseen ja lainsäädäntöön Suomessa. Hän huomasi, että vallitsevat käytännöt korostavat avohakkuuta lähes yksipuolisesti. Samalla ne ajoivat pääasiassa metsäpalvelun tuottajan etua syrjäyttäen metsänomistajien arvokkaat näkemykset. Oli selvää, että jähmettyneet toimintatavat ja syvälle juurtuneet ajatusmallit vaativat ravistelua.

Epäkohdat kuntoon

Yksi Kujalan tärkeistä havainnoista oli se, että metsiä hoidettiin ”maksoi mitä maksoi” -periaatteella – hoitaahan metsänomistaja lopulta kulut. Kentällä toimivat organisaatiot eivät oikeastaan edes tehneet täsmällisiä laskelmia metsänhoitotoimenpiteiden taloudellisesta järkevyydestä.

Alan suurin ongelma oli kuitenkin metsäorganisaatioiden monopoli ja Mhy:n pakkojäsenyys, jotka kavensivat merkittävästi metsänomistajien toimintakenttää.

Tästä alkoi vuosia kestänyt uraauurtava työ metsänomistajien paremman tulevaisuuden puolesta. Kujala kokosi palkkaamansa juristin kanssa asiantuntijaryhmän vuoden 2008 alussa, ja siihen liittyivät EU-kilpailulainsäädännön professori, edistyksellisiä metsäalan professoreita, valtion entisiä virkamiehiä sekä kilpailujuridiikan lakimies.

Ryhmä teki kantelun EU-komissiolle pääasioinaan metsäkeskusten kaksoisrooli ja Mhy:n pakkojäsenyyden poistaminen.

Perinteinen näkemys sai väistyä

Asiantuntijaryhmä saavutti ansiokkaasti molemmat tavoitteet vuoden 2013 aikana. Samalla metsälaki uudistui siten, että metsänomistaja sai riittävän laajan skaalan toimenpiteitä parhaaksi katsomansa metsänkasvatustavan toteuttamiseksi.

”Kun on tahtoa ja uskoo asiaansa, yksi ihminen voi saada aikaan muutoksen ja arvokkaan tunnustuksen hyvästä teostaan”.

Metsäpalvelumarkkinoiden vapautuessa aidolle kilpailulle Kujala kiinnitti huomion siihen, että palveluntarjoajat välittävät asiakkailleen vahvaa viestiä vain avohakkuiden eduista. Tämä oli lähtölaukaus Arvometsälle. Yrityksen perustajajäsenet Timo Kujala, Sami Koskimaa ja Timo Pukkala ymmärsivät, että jatkuvan kasvatuksen osaamiselle löytyy uudessa tilanteessa kysyntää.

Päätökset nojaavat tutkittuun tietoon

Arvometsän toiminnan ytimessä on maksimoida metsänomistajan saamat tuotot vaalien samanaikaisesti luonto- ja virkistysarvoja sekä metsän monimuotoisuutta. 

Arvometsä on onnistunut keräämään yhteen menetelmän parhaat osaajat ympäri Suomea. Esimerkiksi Timo Pukkala on Itä-Suomen yliopiston metsätalouden suunnittelun professori ja yksi alan kokeneimpia tutkijoita Suomessa. Pukkala on tehnyt runsaasti tutkimusta jatkuvapeitteisen metsätalouden kannattavuudesta. Voit lukea hänen kirjoituksiaan blogistamme.

Kokemus ja tutkittu tieto antavat Arvometsän asiakkaille ainutkertaiset perusteet tehdä päätöksiä oman metsän kasvatus- ja hakkuumenetelmästä. Tutkimustulosten avulla ja kymmenien vuosien käytännön kokemuksella yläharvennushakkuista, osaamme optimoida hakkuutavat ja -ajoitukset siten, että metsänomistaja voi olla tyytyväinen lopputulokseen.