Ympäristötukihakemusten valmistelu siirtyy Metsäpalveluyrityksille

Metsäkeskus uutisoi helmikuussa 2024 luopuvansa tänä vuonna ympäristötuki työstä ja metsänomistajien henkilökohtaisesta neuvonnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että Metsäkeskus ei enää valmistele ympäristötukihakemuksia metsänomistajille, vaan toimii ainoastaan tukien myöntäjänä. Tämän päätöksen myötä ympäristötukihakemusten valmistelu jää metsäalan toimijoille.

Arvometsä on laatinut ympäristötukihakemuksia metsänomistajille jo muutaman vuoden ajan ja odotamme, että Metsäkeskuksen uuden linjauksen myötä tämä työ tulee myös Arvometsällä lisääntymään. 

Mikä on ympäristötuki?

Suomen metsäkeskus maksaa tietyt ehdot täyttävästä metsästä rahallisen korvauksen, kun kohteena oleva metsä sitoudutaan suojelemaan kymmenen vuoden määräajaksi. Korvattava tukisumma on noin kolmasosa kohteen puuston hakkuuarvosta, kun ”vähäisen haitan” osuus on ensin vähennetty hakkuuarvosta. 

Ympäristötuen avulla suojellaan ensisijaisesti puustoisia metsälain 10 pykälään kuuluvia erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä monimuotoisuusarvoiltaan merkittäviä METSO-ohjelman elinympäristöjä. Tällaisten alueiden käyttöä on myös metsälain nojalla rajoitettu ja nämä rajoitukset vaikuttavat metsän taloudelliseen hyödyntämiseen. Tämän vuoksi on kannattavaa hakea niille metsätalouden ympäristötukea. 

Ympäristötukikohteissa tärkein valintakriteeri on kohteen ekologinen laatu eli monimuotoisuudelle arvokkaat rakennepiirteet kuten lahopuusto sekä puuston ja vesitalouden luonnontilaisuus. Yleisimpiä ympäristötukisopimusten elinympäristöjä ovat pienvesien lähimetsät, korvet ja lehdot sekä monimuotoisuusarvoiltaan merkittävät runsaslahopuustoiset metsät.

Vähäpuustoisia kohteita kuten kitu- ja joutomaiden soita ja kallioita rahoitetaan pääsääntöisesti vain silloin, kun yhdistävät sopimuksen puustoisia kohteita toisiinsa. Yleensä vähäpuustoisilla kohteilla ei ole taloudellisesti merkittävää arvoa, joten ne suositellaan jätettävän hakkuiden ulkopuolelle. Ympäristötukisopimus voi muodostua useammasta elinympäristöstä ja kohteet voivat olla myös erillään toisistaan. Laajojen yhtenäisten alueiden kohdalla on hyvä selvittää pysyvän suojelun mahdollisuutta METSO-ohjelman kautta.

Ympäristötukisopimukseen voi myös sisältyä METSO-ohjelman mukaisia elinympäristöjä, joiden luontoarvoja voidaan parantaa ja palauttaa luonnonhoitotoimenpiteillä. Luonnonhoidon toimenpiteistä sovitaan metsänomistajan kanssa ympäristötukihakemuksen valmistelun yhteydessä.

Mistä tiedän onko metsässäni ympäristötukikohteita?

Metsänomistajana pääset tarkastamaan metsäkiinteistösi tiedossa olevat kohteet Metsäkeskuksen Metsään.fi palvelussa. Palveluun on kerätty tiedossa olevat metsälain 10 pykälän elinympäristöt, muut arvokkaat elinympäristöt sekä erilaisilla paikkatieto aineistoilla analysoidut mahdolliset METSO-ohjelmaan soveltuvat kohteet. Kaikki kohteet eivät kuitenkaan ole Metsäkeskuksella tiedossa. Arvometsä huomioi metsäsuunnittelussa myös mahdolliset ympäristötukikohteet ja mikäli niitä tulee suunnittelussa vastaan, kerromme niistä metsänomistajalle. Mikäli pohdit voisiko metsässäsi olla ympäristötukeen soveltuvia kohteita, voit olla yhteydessä meihin ja voimme katsoa asiaa yhdessä.

Tuen hakeminen Arvometsän kautta

Metsätalouden ympäristötukea haetaan Suomen metsäkeskukselta. Teemme hakemusten valmistelutyötä metsänomistajille, ja laadimme valtakirjalla tukihakemuksen metsänomistajan puolesta. Metsäkeskus korvaa Arvometsälle hakemuksen laatimisesta koituneet kulut, jolloin tuen hakemisesta ei aiheudu metsänomistajalle kustannuksia. Metsänomistaja voi laatia ympäristötukihakemuksen myös itse, jos hänellä on siihen vaadittava asiantuntemus, mutta hakemuksen laatimisesta koituneita kuluja ei tällöin korvata. Jos haluaa päästä helpolla, kannattaa käyttää metsäpalveluyritystä hakemusta laatiessa.

Metsän tarkempi tukikelpoisuus sekä tuen määrä selviävät maastokäynnin perusteella tehtävässä arvioinnissa, joita teemme sovittaessa. Autamme mielellämme ympäristötuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä, joten mikäli tämä herätti kiinnostuksen, ole meihin rohkeasti yhteydessä.
Lisätietoa ympäristötuesta, sen ehdoista ja maksettavista korvauksista löydät TÄÄLTÄ.